Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy

Zespół Interdyscyplinarny

Artykuły

 • Zespól interdyscyplinarny

  Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

  - diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  - podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  - inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  - rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
  - realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2014-2020.

  Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

  Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  - opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  - monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  - dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

  Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

  Szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała Nr VII/53/11 Rady  Gminy  Morawica z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu   interdyscyplinarnego oraz regulamin.

  Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr 145/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Morawica  z dnia 27.11.2019r.

  W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

  • Oświata  - Jacek Kuzia – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy
  • Pomoc Społeczna  – Justyna Cesarz-Soja – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, Magdalena Zagdańska – Pracownik socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy
  • Policja  – Marcin Kania – Komendant Komisariatu Policji w Morawicy
  • Służba Zdrowia – Teresa Orlińska – Pielęgniarka środowiskowa Przychodni Zdrowia  w Morawicy
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Morawicy – Elwira Mróz – Pracownik Socjalny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy, Sekretarz GKRPA
  • Kuratorzy Sądowi – Hanna Szczęsna – Starszy Kurator Zawodowy Rodzinnego Sądu Rejonowego  w Kielcach
  • Organizacje pozarządowe – Marianna Węgrzyn – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin  i Podwola
  • Straż Miejska
   – Bogdan Metryka – Komendant
   – Wojciech Nowak – Strażnik
  Czytaj Więcej o: Zespól interdyscyplinarny