Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Program Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Miasto i Gmina Morawica  w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 otrzymała dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 67 824,00 zł z Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem  Programu jest Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy przy ul. Kieleckiej 9.

Odbiorcami programu są mieszkańcy Miasta i Gminy Morawica, udział w Programie jest bezpłatny.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

             - którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Dzięki tej formie wsparcia, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

 Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Wykonywanie pracy zawodowej przez w/w opiekuna nie wyklucza możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

W pierwszej kolejności Ośrodek obejmie Programem opiekunów osób z niepełnosprawnościami, które na co dzień przebywają w domu i nie korzystają
z ośrodków wsparcia i innych placówek. Ośrodek będzie brał również pod uwagę sytuację zdrowotną i życiową opiekunów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 1. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie
  o pomocy społecznej.

Ilość godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, która będzie przyznawana poszczególnym uczestnikom Programu, będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu optymalnego odciążenia opiekunów i zabezpieczenia osób z niepełnosprawnością, jednak nie może przekroczyć limitu 240 w okresie trwania programu.

Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin, przy czym usługi  mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.

Ilość dni usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego wynosi 14 dób.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mają za zadanie zastępować usług opiekuńczych, lecz mogą je uzupełniać.

W karcie zgłoszenia do programu- zał. nr 7 istnieje możliwość wskazania przez Wnioskodawcę osoby opiekuna, którym zgodnie z Programie może być osoba nie będąca członkiem rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą niepełnosprawnością.

Opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z pomocy w formie opieki wytchnieniowej dziennej lub całodobowej powinni złożyć w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy  przy ul. Kieleckiej 9,  godzinach 7:30-15:30, w terminie od 11.03.2024 - 22.03.2024 następujące dokumenty:

 1. zał. nr 7 do Programu - karta zgłoszenia,

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

 1. zał. nr 12 do Programu- RODO

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx

 1. Oświadczenie - MGOPS,
 2. klauzuli RODO - MGOPS,
 3. kserokopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności u dzieci, o znacznym stopniu niepełnosprawności u dorosłych lub orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

 Uwaga!

W przypadku wniosku dotyczącego usługi opieki wytchnieniowej  świadczonej dla rodziców lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  dziećmi do 16 roku życia, wymagane  są także:

- zaświadczenie o niekaralności,

- informacja o niefigurowaniu w Rejestrze sprawców  Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

- pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

W celu umożliwienia skutecznego kontaktu prosimy o podanie we wniosku aktualnego numeru telefonu co umożliwi  szybkie dokonanie ustaleń  i wdrożenie Programu.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 41/ 301 40 40,41/ 301 40 41 wew. 607,608,610,611,612,613.

Miejsko  -  Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że złożenie wniosku nie jest równoznaczne  z otrzymaniem wnioskowanej pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

 https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf