Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Asystent osobisty dla osób niepełnosprawnych

Program

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Program finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Miasto i Gmina  uprzejmie informuje, że otrzymała wsparcie finansowe w kwocie  741 336,00 zł na realizację   Programu  „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego – edycja 2024.

Realizatorem Programu będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy.

 

            

 

CEL PROGRAMU

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 ADRESACI

Adresatami Programu są:

1)  dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem
z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun

medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby

z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny       osobistej;

2)  wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3)  wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem.

 

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ?

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie
  z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie
  z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. a) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. b) traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

4) 360 godzin rocznie dla:

 1. a) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. b) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi
  z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 3. c) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

WAŻNE !

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.), inne usługi finansowane
w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o których mowa w treści powyżej w pkt. „Na czym będą polegać usługi asystencji osobistej”, finansowane ze środków publicznych.

 

Od asystentów świadczących usługi na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:

1)   Zaświadczenie o niekaralności.

2)   Informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym
w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3)   Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Kartę zgłoszenia do programu wraz z dokumentami wskazanymi poniżej można złożyć za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy ul. Kielecka 9 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w okresie od 19.02.2024 r. do 08.03.2024 r .

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ( zał . nr 7)
 2. Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 ( zał. nr 8)
 3. Klauzula RODO MRiPS
 4. Klauzula RODO MGOPS
 5. Karta sytuacji osobistej uczestnika Programu
 6. Oświadczenie uczestnika Programu
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

UWAGA !

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 41 30140 40, 41 3014041 wew. 507, 606, 607, 608, 609, 610, 612 lub osobisty w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Morawicy ul. Kielecka 9.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie internetowej:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024