Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

MGOPS Morawica

DODATEK GAZOWY

Informacja dotycząca realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zgodnie z wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” rodzice, których dzieci uczęszczają do szkoły, przedszkola mogą skorzystać z  pomocy w formie dożywiania dziecka


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy informuje, że  przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania do zakupu obiadów w szkole lub w przedszkolu na okres wrzesień - grudzień 2023r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach przysługuje rodzicom, u których dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł oraz spełnione są dwie przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.:

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Uzupełniony wniosek wraz z pełną dokumentacją można złożyć osobiście w  siedzibie tut. Ośrodku pok. nr. pok. 22, 23, 26. lub wysyłając za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź platformy e-puap (adres skrzynki ePUAP: /gopsmorawica/SkrytkaESP)

Do wniosku należy dołączyć m.in.:

-dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek  emerytury itp.);
- osoby posiadające gospodarstwo rolne - zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy (ha przeliczeniowe), w której znajduje się gospodarstwo;
-w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia,
- oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. W trakcie  postępowania administracyjnego w celu ustalenia sytuacji rodziny pracownik socjalny może zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów oraz złożenia oświadczeń.
W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wydana będzie decyzja przyznająca lub odmawiająca przyznanie świadczenia.

Informujemy jednocześnie, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy będzie finansował posiłki nie wcześniej niż od dnia uprawomocnienia się decyzji przyznającej świadczenie, do tego czasu koszty posiłku pokrywa rodzic/opiekun prawny.

 
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni pod nr telefonu:     

                     41 301 40 41, wew. 507,607, 608, 609, 610, 612.

Dokumenty do pobrania: